GC-bro Leduån

Nordmaling

Nybyggnation av en gång- och cykelbro över Leduån.

Entreprenad
GE

Beställare
Vägverket Region Norr

Byggtid
Feb – Sep 2006

Tillbaka till Mark & anläggnignar