• Investor Relations
  • Karriär

Hållbarhet

Sedan hösten 2021 är Rekab en del av Wästbygg Gruppen. Med en gemensam vision om att förbättra människors livsmiljöer genom att utveckla och bygga hållbara, moderna och effektiva fastigheter, genomsyrar hållbarhet alla delar av såväl vår, som koncernens verksamhet.

Ett av våra övergripande mål är att skapa hållbara affärer där ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet integreras i ett väl balanserat samspel. På så sätt ska vi minska vår klimatpåverkan, utveckla, bygga och förvalta hållbara fastigheter, arbeta för trygga arbetsplatser, en sund konkurrens samt ökad mångfald och jämställdhet.

Koncernens verksamhet ska vara klimatneutral i hela värdekedjan senast 2045. För att nå detta mål arbetar vi bl.a. med att minska andelen fossila bränslen och öka andelen förnybar energi. Rekab har sedan många år stor erfarenhet av att arbeta med de vanligaste certifieringssystemen för fastigheter som används på den svenska marknaden – Miljöbyggnad, BREEAM, Svanen och LEED.

Våra medarbetare utgör kärnan i Rekab och är det viktigaste vi har. Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för dem när det gäller säkerhet, trygghet och utveckling och arbetar därför kontinuerligt med att utveckla och förbättra vår arbetsmiljö.

Som kund och affärspartner ska du alltid känna dig trygg med att vi utför våra uppdrag på rätt sätt. Rekab värnar om en sund konkurrens i byggbranschen samt att verksamheten och våra medarbetare uppfattas som pålitliga och professionella. Alla medarbetare inom Rekab ska följa den lagstiftning som utarbetats för att främja en god marknadsdynamik. Därutöver förväntas Rekabs medarbetare, konsulter och andra samarbetspartners följa de etiska riktlinjer och ställningstaganden som anges i Wästbygg Gruppens koncernövrigripande uppförandekod.

Mer information kring Rekabs och övriga Wästbygg Gruppens hållbarhetsarbete återfinns i Wästbygg Gruppens Års- och Hållbarhetsredovisning och på Wästbygg Gruppens hemsida.