Social hållbarhet

Medarbetare

Rekabs viktigaste resurs är våra medarbetare. Det är det som är Rekab och vi vill skapa goda förutsättningarna för dem som arbetar hos oss. Det ska vara tryggt, utvecklande och enkelt att jobba med och hos oss.

Rekab verkar för mångfald och för att ta tillvara medarbetarnas olika erfarenheter, egenskaper och kunskaper. Arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter är inte beroende av kön eller ursprung.

Vår målsättning är att ha hög trivsel, friska medarbetare och en säker arbetsmiljö. Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla och förbättra vår arbetsmiljö inom företaget och på våra arbetsplatser.

Kunder

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med Rekab. Varje kund ska veta med säkerhet att Rekab kommer att utföra sitt uppdrag med hög kvalitet, att vi gör rätt från början, levererar i rätt tid och att vi alltid uppfyller lagar och regler.

Samhällsansvar

Utöver vårt ansvar för vår egen verksamhet och kunder finns ett ansvar för människor som bor och lever i de samhällen där vi verkar. Vi ska medverka för en hållbar social utveckling där vi hjälper människor att komma in på arbetsmarknaden. Det gör vi bland annat i ett flertal projekt i samarbete med beställaren.

Miljömässig hållbarhet

Vår bransch har en stor miljöpåverkan i vårt samhälle och vi står inför en omställning mot ett mer miljömässigt hållbart samhälle. Rekab är en del i detta arbete och vi ska ta ansvar för ett miljömässigt hållbart byggande.

Vi jobbar för att minska verksamhetens klimatpåverkan genom att minimera energi, resursanvändning samt avfall. Vi prioriterar produkter som har lång hållbarhet och inte ger en negativ miljöpåverkan.

Vi jobbar efter en miljöpolicy samt har upprättat miljömål för vår verksamhet.

Certifierade byggnader

Vi jobbar med och har stor erfarenhet av alla typer av certifieringar efter våra samt kundens behov såsom Miljöbyggnad, BREEAM, LEED mfl.

Etik och moral

Våra kunder och affärspartners

Vårt mål är att kunder och affärspartners ska uppleva att Rekab ger ett högt förtroende och har ett gott anseende. Att vi tar ett stort ansvar för vår verksamhet.

Vi ska vara öppna, ärliga och korrekta. Affärer ska utföras med god affärsetik.

Rekab arbetar enligt Sveriges Byggindustriers uppförandekod vilket innebär att medlemsföretag och dess medarbetare ska följa lagar och föreskrifter samt verka för en sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företaget som i förhållande till kunder och leverantörer.

Läs mer på Sveriges Byggindustriers webbplats.

Hållbarhetsredovisning

En hållbarhetsredovisning upprättas som biläggs vid årsredovisningen enligt lagar och krav.

Vi bidrar till vår gemensamma välfärd!