• Investor Relations
  • Karriär

Nyheter

Wästbygg Gruppen offentliggör idag sin Års- och hållbarhetsredovisning för 2023 på group.wastbygg.se.

Idag publicerar Wästbygg Gruppen AB (publ), där vi på Rekab ingår, sin Års- och hållbarhetsredovisning för 2023. Trots ett utmanande år, för såväl byggbranschen som helhet som för Wästbygg Gruppen, redovisar koncernen sin största orderingång någonsin under 2023. Positivt är också att det gröna ramverket fyller sin funktion som styrmedel mot hållbara affärer då hela 85 procent av koncernens orderstock kan definieras som grön. Under...

Läs mer

Två nya avtal för Rekab Entreprenad – sporthall och skola i Skellefteå

Vi har vunnit två upphandlingar med Skellefteå kommun som beställare. I direkt anslutning till Sunnanåskolan ska vi bygga en ny sportanläggning som innehåller tre separata hallar, varav en är en fullstor idrottshall och en är specialanpassad för gymnastik med ansatsbanor och hoppgropar. Totala ytan är 2 800 kvm inklusive entréhall och omklädningsrum. Ordervärdet uppgår till 86 mkr och sportanläggningen ska certifieras enligt Miljöbyggnad...

Läs mer

Rekab Entreprenad i samverkansprojekt kring ny förskola i Vännäs

Vi har tecknat ett samverkansavtal med Vännäs Fastigheter om en ny förskola med åtta avdelningar i Vännäs. I en första fas ska vi gemensamt med Vännäs Fastigheter planera och projektera för att nå budgetmålet på 65 mkr. – Samverkansprojekt är något vi har stor erfarenhet av och det är en arbetsform som passar vår organisation väl. Vi ser mycket positivt på uppdraget att tillsammans med Vännäs Fastigheter utforma en förskola som...

Läs mer

Nytt uppdrag i Skellefteå för Rekab, bygger nya lokaler åt Swecon

Vi har tecknat avtal med Lantmännen Byggnads AB om att bygga nya lokaler i Skellefteå åt Swecon Anläggningsmaskiner, som ägs av Lantmännen. Den nya byggnaden på totalt 2 900 kvm kommer att inrymma såväl kontor och kundmottagning som ytor för lagerhållning, service och fordonstvätt. Ordervärdet uppgår till 55 mkr. – Vi tackar för uppdraget och planerar för byggstart i slutet av september. Därefter har vi en produktionstid på ett år...

Läs mer

Rekab Entreprenad uppför produktionsanläggning i Skellefteå åt ventilationsföretaget Fumex

Vi har fått uppdraget att bygga Fumex nya produktionsanläggning i Skellefteå. Den 5 250 kvm stora byggnaden innehåller även en kontorsdel på 1 250 kvm och ordervärdet uppgår till 72 mkr. – Fumex anläggning blir den första som byggs på Skellefteås nya industriområde Hammarängen, där förberedande markarbeten nyligen har avslutats. Vi ser mycket positivt på att få vara en del av Skellefteås framtidssatsning, liksom på det kommande...

Läs mer

Bergsjös nya sporthall byggs av Rekab Entreprenad

Vi har tecknat avtal med Nordanstigs kommun om att uppföra en ny sporthall i anslutning till Bergsjö skola och ortens simhall. Sporthallen, som till stor del byggs i trä, kommer att ha en idrottsyta på 20 x 40 meter. Totalt omfattar projektet 2 230 kvm inklusive ytor för omklädning samt passage till simhallen. Ordervärdet är 42 mkr och idrottshallen ska stå klar i september 2024. – Byggandet av idrottshallen kommer att utföras parallellt med...

Läs mer

Rekab genomför om- och tillbyggnad av bilhall i Skellefteå

Vi har tecknat entreprenadavtal med Persson Invest Fastigheter. Uppdraget omfattar en ombyggnad av en befintlig bilhall i Skellefteå samt en tillbyggnad som bland annat ska innehålla ny skadeverkstad, totalt 4 100 kvm. Ordervärdet uppgår till ca 60 mkr. Arbetena inleds omgående och januari 2024 ska anläggningen vara klar. För ytterligare information, kontakta: Anton Johansson, vd Rekab Entreprenad AB Tel 090-15 66 03,...

Läs mer

Rekab Entreprenad bygger om Furuhedsskolan i Kalix

Rekab Entreprenad fortsätter att stärka sin position inom samhällsfastigheter i norra Sverige. Efter en offentlig upphandling har Kalix kommun tilldelat Rekab Entreprenad uppdraget att bygga om delar av gymnasieskolan Furuhedsskolan. Projektet omfattar en ombyggnad av 6 200 kvm, primärt undervisningslokaler. Ordervärdet uppgår till 62 mkr. – Vi ser fram emot ytterligare ett skolprojekt och det kommande samarbetet med Kalix kommun. Detta är en...

Läs mer

Rekab Entreprenad genomför en om- och tillbyggnad av Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall

Efter genomförd Fas 1 i samverkan, det vill säga projektering och planering, har Rekab Entreprenad nu tecknat entreprenadavtal om en om- och tillbyggnad av Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. Totala ytan omfattar 10 000 kvm och byggnaden är projekterad enligt Miljöbyggnad Silver. Byggstart sker omgående och överlämning till beställaren, Region Västernorrland, planeras till sommaren 2025.Fas 1-avtalet tecknades under fjärde kvartalet...

Läs mer

Rekab Entreprenad vinner upphandling om nybyggnation av förskola i Boliden

Efter en offentlig upphandling har Skellefteå kommun tilldelat Rekab Entreprenad uppdraget att bygga en ny förskola i Boliden. Förskolan ska innehålla sex avdelningar och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Projektet kommer att genomföras i samverkan med beställaren och inleds med ett Fas 1-avtal om gemensam planering och projektering. Under förutsättning att projektets ekonomiska mål kan nås planeras för byggstart under våren 2023....

Läs mer

Rekab Entreprenad har tecknat Fas 2-avtal om Operationscentrum vid Örnsköldsviks sjukhus samt Själevads hälsocentral

Efter genomförd Fas 1 i samverkan, det vill säga projektering och planering, har Rekab Entreprenad nu tecknat avtal om fortsatta byggentreprenader för Operationscentrum i Örnsköldsvik och Själevads hälsocentral. 2021 tecknade Rekab Entreprenad ett samverkansavtal med Region Västernorrland om en om- och tillbyggnad av Operationscentrum vid Örnsköldsviks sjukhus. Projektet omfattar totalt 4 300 kvm med bland annat sex nya operationssalar och...

Läs mer

Rekab Entreprenad bygger ut äldreboende åt Sundsvalls kommun

Rekab Entreprenad har tecknat avtal med Sundsvalls kommun om att bygga ut äldreboendet Solhaga med 108 nya platser. Ordervärdet uppgår till 231 mkr. Solhaga ligger strax norr om Sundsvall och den beslutade tillbyggnaden omfattar en ny huskropp i fem våningsplan med en total yta på cirka 9 700 kvm. I projektet ingår också en mindre ombyggnad av personalutrymmen och lokal för godshantering i de nuvarande lokalerna. Arbetet påbörjas omgående och...

Läs mer

Rekab Entreprenad bygger ut Paradisbadet i Örnsköldsvik

Under 2021 tecknade vi ett samverkansavtal med Örnsköldsviks kommun om en tillbyggnad av badanläggningen Paradiset. I en första fas har vi gemensamt projekterat och säkerställt kalkylen. Denna första fas är nu avslutad och entreprenadavtal har tecknats för produktionen. Ordervärdet, som uppgår till cirka 100 mkr, inkluderades i Rekabs orderstock redan 2021 när avtalet för Fas 1 skrevs. – Vårt uppdrag omfattar en fristående byggnad på 2...

Läs mer

Rekab Entreprenad introducerar ny grafisk profil

Wästbygg Gruppen har byggt livsmiljöer i över 40 år och har utvecklats från ett lokalt företag, till ett börsnoterat bolag med en tydlig närvaro i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Nya koncernbolag som verkar under olika varumärken har tillkommit, exempelvis Rekab som förvärvades av Wästbygg Gruppen i slutet av föregående år. För att visa att man idag är en koncern bestående av specialiserade bolag med starka varumärken, byter...

Läs mer

Rekab Entreprenad bygger träningsanläggning åt Fortfikationsverket

Rekab Entreprenad har vunnit en upphandling om att bygga en inomhusträningsanläggning med tillhörande utbildningslokal och omklädningsrum åt Fortifikationsverket. Anläggningen är på 3 900 kvm och ska uppföras på garnisonsområdet i Umeå. Ordervärdet uppgår till 131 mkr. Byggstart sker i april och anläggningen ska vara klar under senhösten 2024.– Uppdraget är ytterligare ett kvitto på vår styrka som byggentreprenör åt offentliga...

Läs mer

Rekab Entreprenad vinner upphandling om Carlslundskolan i Umeå

Vi har tecknat avtal med Umeå kommun om att bygga en ny högstadieskola på området Carlslund. Skolan dimensioneras för sex parallellklasser i årskurserna 7–9 och kommer även att innehålla grundsärskola för högstadiet. I uppdraget ingår också en idrottsanläggning med läktare för cirka 100 personer samt en konstgräsplan utomhus. Ordervärdet uppgår till 274 mkr. – Carlslundskolan är ett jättefint projekt som vi ser fram emot att få...

Läs mer

Rekab Entreprenad tecknar samverkansavtal med Mitthem om ombyggnad av vårdboenden till bostäder i Sundsvall

Rekab Entreprenad, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat ett samverkansavtal med kommunala bostadsbolaget Mitthem i Sundsvall. Projektet omfattar en ombyggnad av tre vårdboenden till cirka 55 lägenheter. Under en första fas i projektet ska parterna gemensamt ta fram en detaljerad kalkyl för entreprenaden. Det bedömda ordervärdet uppgår till cirka 100 mkr och beloppet inkluderas i Wästbygg Gruppens orderingång för första kvartalet 2022....

Läs mer

Rekab Entreprenad har tecknat samverkansavtal om nyproduktion av Själevads hälsocentral

Rekab Entreprenad, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat ett samverkansavtal Fas 1 med Region Västernorrland om att uppföra en hälsocentral i Själevad strax utanför Örnsköldsvik. Det uppskattade ordervärdet på projektet är 50 mkr. Fas 1-avtalet omfattar gemensam planering och projektering. Under förutsättning att projektets ekonomiska mål kan nås, planeras det för byggstart i höst. Därefter följer en produktionstid på cirka två...

Läs mer

Rekab Entreprenad bygger Lab & innovationscenter åt LKAB i Luleå

Rekab Entreprenad, som ingår i Wästbygg Gruppen, har fått bygguppdraget när LKAB samlar verksamheten i Luleå i en ny kontorsbyggnad som också ska innehålla lab och innovationscenter. Projektet omfattar en byggnad i tre plan på 5 500 kvm som ska vara klar för inflyttning i slutet av 2023. Ordervärdet uppgår till 137 mkr. Huvuddelen av byggnaden kommer att uppföras med stomme av KL-trä och målet är att den ska certifieras enligt...

Läs mer

Rekab Entreprenad löser ut NNJ Fastigheter ur gemensamt ägda utvecklingsprojekt i Umeå

Rekab Entreprenad AB, som numera ingår i Wästbygg Gruppen, förvärvade tillsammans med NNJ Fastigheter under 2017 mark i stadsdelen Grisbacka i Umeå, i syfte att uppföra totalt cirka 280 lägenheter fördelade på två utvecklingsprojekt, Almen och Syrenen. Rekab har den 15 december förvärvat NNJ Fastigheters andelar i projekten och köpeskillingen uppgår till 35 mkr.– Vi har en uttalad ambition att satsa mer på projektutveckling och det här...

Läs mer